header banner
Default

125 jaar het koepelkathedraal Nieuwe Sint Bavo gevier


HAARLEM - De Koepelkathedraal Nieuwe Sint Bavo bestaat deze maand 125 jaar bestaat. Aan de bouw van de kathedraal hebben veel Haarlemse bouwvakkers letterlijk een steentje bijgedragen. En er werd door een groot aantal Haarlemmers flink gespaard voor de bouw van de twee torens op de kathedraal.

De Koepelkathedraal bestaat 125 jaar. Aan de bouw van de kathedraal hebben veel Haarlemse bouwvakkers letterlijk een steentje bijgedragen.
De Koepelkathedraal bestaat 125 jaar. Aan de bouw van de kathedraal hebben veel Haarlemse bouwvakkers letterlijk een steentje bijgedragen. (Foto: Gemeente Haarlem)

HAARLEM - De Koepelkathedraal Nieuwe Sint Bavo bestaat deze maand 125 jaar bestaat. Aan de bouw van de kathedraal hebben veel Haarlemse bouwvakkers letterlijk een steentje bijgedragen. En er werd door een groot aantal Haarlemmers flink gespaard voor de bouw van de twee torens op de kathedraal.

Er is wel eens verwarring als het over ‘de Bavokerk’ in Haarlem gaat. Want veel mensen denken dan in eerste instantie aan de oude Bavo op de Grote Markt. Maar er is nog een Sint Bavokerk: De Koepelkathedraal Nieuwe Sint Bavo. De kathedraal aan de Leidsevaart staat met de Sagrada Familia, de Sacré-Coeur, de Westminster Cathedral en de Basiliek van Koekelberg in de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld! 

Twee Sint Bavo’s

VIDEO: The Ghent Altarpiece and its new visitor center in Saint-Bavo’s Cathedral
VISITFLANDERS

Hoe zit dat nou? Dat Haarlem twee ‘Sint Bavo’s’ heeft komt omdat de Sint Bavokerk op de Grote Markt tijdens de Hervorming in handen van de calvinisten kwam. De Hervorming was een beweging in de 16e eeuw die de rooms-katholieke kerk wilde veranderen. Zo vonden de hervormers bijvoorbeeld dat de geestelijken van de katholieke kerk te veel macht en rijkdom hadden. Uiteindelijk ontstonden er door de Hervorming 2 grote christelijke geloven: het katholicisme en het protestantisme. De Nederlandse provincies boven de rivieren vormden met elkaar een republiek en hingen het protestantisme aan. De zuidelijke provincies bleven katholiek. 

Pas in de 2e helft van de 19e eeuw kwamen er weer nieuwe katholieke kerken in de noordelijke provincies van ons land. En zo gebeurde het dat er in Haarlem een 2e Sint Bavo werd gebouwd. In eerste instantie onder leiding van de toenmalige bisschop Casper Bottemanne. Ja, die van het Bisschop Bottemanneplein dat grenst aan de Koepelkathedraal. Maar de bouw nam zoveel tijd in beslag dat er nog 2 bisschoppen aan de bak moesten voordat tussen 1927 en 1930 de laatste fase van de bouw van de kathedraal aanbrak. In die fase werden de twee bekende torens gebouwd.

Sparen voor de mannen- en vrouwentoren

VIDEO: Klim naar het Licht in de St. Bavo Koepelkathedraal in Haarlem
Arjan Hooiveld

Om de bouw van de torens op de Koepelkathedraal te kunnen betalen werden spaarpotten ontworpen  in de vorm van de te bouwen torens. En daar werd een wedstrijdelement tussen mannen en vrouwen aan gekoppeld: wie het meeste geld inzamelde, kreeg de mooiste toren. De Noord-toren werd voor de vrouwen en de Zuid-toren voor de mannen. Uiteindelijk zamelden de vrouwen het meeste geld in, waardoor ‘hun’ toren mooier is dan de mannentoren. In de vrouwentoren zitten de drie zwaarste klokken en het uurwerk.

Tentoonstelling

VIDEO: Koepelkathedraal Haarlem een impressie
Jans Geuzebroek HG

Veel Haarlemmers zijn betrokken geweest bij de bouw van de Koepelkathedraal en hebben bovendien mee gespaard voor de torens. Daarom is voor het 125-jarig bestaan van de kerk een oproep gedaan om zoveel mogelijk herinneringen in de vorm van foto’s, kunstwerken en persoonlijke verhalen te delen. Al deze herinneringen zijn nu verzameld in een speciale tentoonstelling onder de noemer ‘De Koepelkathedraal is van ons allemaal’. U kunt tot eind december de tentoonstelling komen bekijken. 

Sources


Article information

Author: Kenneth Yoder

Last Updated: 1699215962

Views: 773

Rating: 3.7 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kenneth Yoder

Birthday: 1999-09-06

Address: 0342 Alvarado Hills Apt. 772, Zoemouth, NC 45919

Phone: +4005010206589354

Job: Electrician

Hobby: DIY Electronics, Cross-Stitching, Embroidery, Stamp Collecting, Hiking, Beekeeping, Swimming

Introduction: My name is Kenneth Yoder, I am a proficient, clever, valuable, sincere, unreserved, venturesome, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.